Program Galleri Arrangører Kontakt & logo

ELRO DAGE 25. august til 3. september 2023.


Vil du være arrangør? Momsregler Persondatapolitik

Momsregler


Generelt om momspligt


Når man sælger en vare eller har indtægter fra arrangementer, som er åbne for offentligheden, kan man som forening være momspligtig, hvis de årlige indtægter overstiger kr. 50.000. Almennyttige
foreninger har mulighed for momsfritagelse, selvom omsætningen overstiger kr. 50.000. Det er kun almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl, der kan
opnå denne momsfritagelse og bl.a. på betingelse af, at momsfritagelsen ikke fremkalder konkurrencefordrejning.

Det er et krav, at overskuddet anvendes fuldt ud til foreningens formål. Hvis blot en mindre del af overskuddet bliver anvendt til andet formål er momsfritagelse udelukket. Det er således
heller ikke muligt at ”gemme” en del af overskuddet til at dække eventuelle fremtidige underskud af lignende arrangementer.

Da mange af ELRO Fondens tilskudsansøgere er foreninger mv. der sædvanligvis ikke er omfattet momspligt, er det vigtigt at have styr på reglerne på dette område, da et arrangement
hurtigt kan overstige en omsætning på kr. 50.000 og dermed medføre momspligt. Dette kan medføre øget administration for foreningen og ikke mindst medføre, at skulle afregne moms.

Der er mulighed for, at flere foreninger mv. går sammen om et arrangement og opnå momsfritagelse på betingelse af, at alle foreningerne hver for sig opfylder betingelserne for momsfritagelse.

Ingen konkurrencefordrejning eller salg af forretningsmæssig karakter


Ved vurdering af hvorvidt en forenings aktiviteter kan holdes momsfrie eller ej, lægges der særligt vægt på hvorvidt, der er tale om konkurrenceforvridende aktiviteter eller salg af forretningsmæssig
karakter.

Hvis foreningens salgspriser svarer til markedspriser vil momsfritagelsen normalt ikke kunne fremkalde konkurrencefordrejning. Foreningen må således ikke bruge momsfritagelsen til at dumpe priserne.

Faste åbningstider overfor en bredere kundegruppe kan være med til at indikere, at der er tale om salg af forretningsmæssig karakter.

Ingen gevinst for øje


For at opnå en momsfritagelse er det et krav, at foreningen eller organisationen ikke drives med gevinst for øje. Mange foreninger drives på frivillig basis og med et almennyttigt formål.
For at bibeholde en momsfritagelse er det vigtigt, at den vare eller ydelse foreningen fremadrettet leverer, er i nær tilknytning til medlemmernes interesse og af almennyttig eller almenvelgørende
karakter. Det skal således have relevans til foreningens formål og være i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

Arrangementer


Søges der om midler til afholdelse af et arrangement, er man som allerede momsfritaget forening anderledes stillet end de foreninger, der er momspligtige. Står en eller flere momspligtige
foreninger bag et arrangement som f.eks. en koncert el. lignende, vil det kræve en ansøgning om momsfritagelse. Betingelserne for momsfritagelse for enkeltstående arrangementer er,
at overskuddet alene anvendes til velgørende eller almennyttige formål. Dette skal tages meget bogstaveligt og skal dokumenteres i et særskilt regnskab.

For allerede momsfritagede foreninger stiller SKAT ikke krav om særskilte regnskaber på enkeltstående arrangementer, men man skal dog til enhver tid kunne dokumentere, hvad overskuddet
anvendes til. Det gælder stadig, at et overskud fuldt ud skal anvendes til foreningens formål.

Eksempler


ELRO Fonden uddeler midler til mange forskellige formål. Det er derfor vigtigt, at I i det konkrete tilfælde tager stilling til, hvilke momsmæssige konsekvenser anvendelsen af tilskuddet
kan få. Herunder er et par eksempler til inspiration. Der er tale om rene eksempler, som på ingen måde ligger til grund for kommende tilskudsbevillinger.


 • Den lokale boldklub får bevilget midler til et cafeteria. Her bør man være særligt opmærksom på driften – da man skal sørge for at holde sig udenfor salg af forretningsmæssig
  karakter. Faste åbningstider eller salg der konkurrerer med nærtliggende forretninger kan indikere salg af forrentningsmæssig karakter og medføre momspligt af salget.

 • En borgerforening får bevilget midler til afholdelse af et kulturelt arrangement med formål at skabe overskud. Her bør man være opmærksom på at arrangementet ikke står
  i direkte konkurrence med lignende arrangementer i nærheden. Derudover skal man sørge for til enhver tid at kunne dokumentere hvad overskuddet bruges til, og overskuddet
  skal anvendes i henhold til foreningens formål.

 • En friskole får bevilget midler til indkøb af et større lyd- og lysanlæg. Her ville f.eks. udlejning af materialet kunne medføre momspligt, idet man bevæger sig væk fra friskolens
  formål og begynder at skabe en aktivitet, der både har forretningsmæssig karakter og er direkte konkurrerende imod lignende udlejningsvirksomhed.

Afslutning


Ovenstående er ikke en fuldstændig beskrivelse af momsreglerne, så det kan være relevant at søge individuel vejledning i det enkelte tilfælde.